SAFETY AND EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE OF NAIL CARE PRODUCTS

wnioski dotyczące oddziaływania promieniowania blue light w sytuacji gdy działa jeszcze szereg innych czynników mogących mieć wpływ na wyniki badania (np. stres związany z pobraniem krwi przed i po badaniu ). Wszystkie opisane w niniejszym artykule badania dotyczą narażenia na działanie promieniowania HEV w relatywnie krótkim czasie (do kilku tygodni). Pytanie jakie wyniki zostaną uzyskane przy założeniu, że badane osoby korzystają z urządzeń emitujących blue light przez kilka godzin i taka ekspozycja trwa codziennie przez cały rok. Śledząc doniesienia dotyczące oddziaływania blue light czy też HEV na skórę ludzką trzeba zauważyć, że autorzy często nie podają źródeł na poparcie swoich twierdzeń. W ogromnej większości w internecie znajdziemy informacje o szkodliwości blue light służące tylko mniej lub bardziej agresywnemu promowaniu produktów oferowanych do sprzedaży (kosmetycznych, okulistycznych, medycznych). Promieniowanie HEV wnika w skórę ludzką głębiej niż promieniowanie UVA i promieniowanie UVB . Jednak na podstawie tylko tej informacji nie można wyciągać wniosku, że jest bardziej szkodliwe. Podobnie jest z nieco myląca nazwą HEV – High Energy Visible czyli promieniowanie widzialne o wysokiej energii. O ile faktycznie biorąc pod uwagę spektrum światła widzialnego to zkres HEV obejmuje część o najwyższej energii o tyle w porównaniu z zakresem UV energia niesiona przez blue light jest niższa. Trzeba także wspomnieć o „jasnej” stronie promieniowania blue light polegającej na skupieniu uwagi i regulującej funkcje rytmu dobowego (circadial rythm).

Podsumowanie

Na podstawie aktualnych publikacji naukowych dotyczących wpływu światła niebieskiego na organizm ludzki a w szczególności na funkcjonowanie skóry ludzkiej nie można postawić jednoznacznej tezy o szkodliwości tego promieniowania. Dotychczas brak jest dostatecznych dowodów w postaci badań na dużej populacji gdzie badane parametry można by powiązać jednoznacznie z działaniem światła niebieskiego. Fakt coraz powszechniejszej ekspozycji na źródła promieniowania blue light może wpływać na organizm ludzkinie tylko poprzez emisję samego promieniowania ale także przez szereg innych czynników towarzyszących. Długotrwałe wpatrywanie się w ekrany smartfonów tabletów czy laptopów skupia naszą uwagę a jeśli dzieje się to w porze nocnej może prowadzić do zaburzeń rytmu dobowego i funkcji snu. Czy takie nadmierne korzystanie z urządzeń emitujących blue light będzie miało wpływ na funkcjonowanie naszej skóry – tak, choć nie tylko samo światło niebieskie będzie za to odpowiedzialne.