Polityka prywatności

Klauzula informacyjna zgodna z RODO:
Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami ChemiCos Consulting Doradztwo prawne i badania z siedzibą w Wejherowie ul. Fenikowskiego 11/107, lub reprezentują osoby prawne ( spółki ) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z ChemiCos Consulting. Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ChemiCos Consulting Doradztwo prawne i badania z siedzibą w Wejherowie ul. Fenikowskiego 11/107. W związku z tym, w trosce o prywatność  i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art.13 RODO, informujemy że:
– Administratorem Państwa danych osobowych jest ChemiCos Consulting Doradztwo prawne i badania z siedzibą w Wejherowie 84-200 ul. Fenikowskiego 11/107, e-mail info@chemicos.pl, tel. 695830916.
– Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
– Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.
– Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym , tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych ( np. dane zawarte w fakturach) a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy.
– Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.
– ChemiCos Consulting Doradztwo prawne i badania. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami.
– Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające  ( działające na nasze zlecenie) , takie jak firmy kurierskie i transportowe.
– Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ( poza UE ) lub organizacji międzynarodowej.
– Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.